Bolorerdene

Thursday, December 4, 2014

АНГЛИ ХЭЛ- 1” ХИЧЭЭЛИЙН СТАНДАРТ
Мэргэжлийн индекс: D 141201
Хичээлийн код: Eng 101, 102
Кредит: 5
Хамрах хүрээ: 1-р ангийн оюутнууд  I, II улиралд судална.
Судлах цаг: 672цаг                     семинар: 448       бие даах цаг: 224
Босоо тэнхлэгээр:
Ø  Сургалтын өмнө:
Ø  Сургалтын дараа: Англи хэлний хэлзүй, яриа бичиг, үгийн сан,  монгол хэлний авиа зүй, үгзүй, өгүүлбэрзүй, үгийн сан, наруулга зүй
Хичээлийн зорилго:
Ø  Англи хэлний хичээлийг судалж буй мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус ангийн оюутнуудад  монгол хэл болон бусад суурь хичээлүүд дээр нь тулгуурлан анхан шатны түвшинд сонсох, ярих, унших, бичих чадваруудыг төлөвшүүлэхэд чиглэгдэнэ.
     Агуулгын хүрээ:
Ø  Англи хэлний present simple, present perfect, present perfect continuous, past simple, past perfect, past perfect continuous, future simple цагууд, pronouns, adjective, adverb, preposition, modals, conjunctions, sentence structure, imperatives, conditionals.
Эзэмших мэдлэг, чадвар:
Ø  Үзсэн хэлзүйн дүрэмд тулгуурлан багшийн бэлдсэн 200 асуултанд хариулах, харилцан ярьж сурна.
Ø  Enterprise 1, 2 болон Changing Times, Right reading номууд дээрх 80-100 үгтэй эхийг уншиж ойлгох, холбогдох дасгал, даалгавруудыг гүйцэтгэх.
Ø  Сургалтын агуулгын хүрээнд цээжилсэн 1500 орчим үгийн хүрээнд ярих.
Ø  Англи хэлний нэр үг, төлөөний үг, тэмдэг нэр, дайвар үг, угтвар үг, холбоос, баймж үйл үгүүдийг өгүүлбэрээс ялган таних, зөв хэрэглэх.
Ø  Хэлзүйн дүрэм, үгийн сангийн чадвараа ашиглаад 15 сэдвийн хүрээнд 80-100 үгтэй зохион бичлэг бичих.
Дараах сэдвүүдийг сонсч ойлгох, уншиж орчуулах, ярих. 
-       Dinosaurs lived many years ago
-       Nobody had believed it was possible
-       Thanksgiving Day on the farm
-       Halloween
-       People work at many different places
-       Air pollution
-       Four seasons
-       It‘s difficult to say good bye

Боловсруулсан: Докторант Б. Мөнхцоож, Магистр Б. Ариунзаяа, Э. Ганболд

Төгсөв
No comments:

Post a Comment